Všeobecné podmínky

Vzájemný vztah a poměr mezi účastníky přepravy (dále jen „účastník“) a ALPINA cestovní kancelář s.r.o., Kotlářská 5, 60200 Brno, IČO: 25590189 (dále jen „CK“) se řídí ustanovením občanského zákoníku a je konkretizován těmito Všeobecnými podmínkami.

1. Smluvní vztah vzniká zaplacením plné ceny za přepravu účastníkem.
2. Ceny přepravy a služeb jsou smluvní cenou mezi CK a účastníkem. Cena obsahuje přepravu osoby, zavazadla (viz. bod 7.) a služby spojené s přepravou. Zvýší-li se cena o více jak 10 %, je povinna CK žádat účastníka o souhlas. Souhlasí-li, je povinen rozdíl ceny doplatit. Nesouhlasí-li, odstupuje od smlouvy s nárokem na vrácení celé částky, kterou zaplatil. Úhrada přepravy poukázkami může být jen do výše 50 % základní ceny přepravy, na poukázky se přeplatek nevrací.
3. Práva účastníka: Reklamovat neplnění služeb do 20 dnů od vzniku neplnění, být seznámen se změnami, odstoupit od smlouvy při dodržení stornopodmínek.
4. Povinnosti účastníka: prokázat zaplacení jízdného, pravdivě a úplně vyplnit přihlášku, postupovat podle pokynů pro účastníky, zajistit si cestovní doklady a valuty na dobu pobytu, řídit se pokyny průvodců příp. řidičů, dodržovat časy a místa nástupů. Při závažném porušení právních předpisů ČR, nebo navštíveného státu, závažném narušování programu nebo průběhu přepravy (jedná se i o případ podnapilosti, či vlivu drog) je průvodce / řidič oprávněn účastníka vykázat z přepravy bez nároku na náhradu. Cestující je povinen být v místě odjezdu minimálně 30 minut před odjezdem.
5. CK má právo zrušit přepravu při nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 7 dnů před odjezdem. O zrušení přepravy se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. CK má právo na zrušení přepravy v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během přepravy. Při zrušení přepravy před odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během přepravy se vrací úhrada za neposkytnuté služby.
6. Účastník má právo kdykoliv před započetím termínu zrušit svou účast a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení CK. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o níže uvedené stornovací poplatky.
7. V ceně přepravy je 1 zavazdlo do 25 kg + jedno malé příruční zavazadlo do 5 kg. Za překročení váhy zavazadel nebo další zavazadlo je třeba zaplatit příplatek dle ceníku. Další nebo nadměrná zavazadla je nutno nahlásit předem, abychom se do busu vešli. Řidiči mají právo odmítnout nadměrná zavazadla, která nebyla nahlášena předem.
8. Přeprava psů na našich autobusových linkách není možná.

Stornovací poplatky:

  • do 60 dnů základní manipulační poplatek 200 Kč
  • 59-40 dnů 20 % z ceny
  • 39-20 dnů 40 % z ceny
  • 19-8 dnů 60 % z ceny
  • 7-2 dny 80 % z ceny
  • den před odjezdem, v den odjezdu, jestliže se nedostaví k odjezdu, přeruší účast při přepravě z vlastní vůle, má-li neplatné nebo neúplné cestovní doklady – 100 % z ceny

Stornovací poplatky, mimo základního manipulačního poplatku, se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, kterého nám nahlásí – podrobněji viz „Rezervace“ – bod 2), POZN. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem CK jinak.

Comments are closed